Privacyverklaring en MVO

MVO

MVO-gedragscode

Verkeersschool Schuringa

Versie 1.0, maart 2023.

Over het MVO-beleid en onze interpretatie

Op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wordt bij Verkeersschool Schuringa de MVO-gedragscode gehanteerd. Vanuit de drie centrale thema’s, te noemen mensenrechten, milieu en zakelijke integriteit zijn.

Deze richtlijnen die in de MVO-gedragscode uiteengezet worden staan in dit document opgesomd en worden waar nodig aangevuld en toegelicht met de maatregelen die door Verkeersschool Schuringa genomen zijn. Een aantal van deze richtlijnen, bijvoorbeeld de inzet van kinderarbeid en gedwongen arbeid zijn vanuit ons ethisch perspectief en bijbehorend normen- en waardenpakket vanzelfsprekend en worden in dit document niet nader toegelicht.

Met het hanteren van deze richtlijnen en hier waar mogelijk actief op in te spelen wordt door Verkeersschool Schuringa de ontwikkeling van een duurzaam, werkbaar, gezond en toekomstbestendig bedrijfsklimaat gestimuleerd. Dit draagt uiteindelijk op macro schaal bij aan de 17 “Sustainable Development Goals”, zoals deze zijn opgesteld door de Verenigde Naties.

Het MVO-beleid van Verkeersschool Schuringa

 1. Op het gebied van Mensenrechten hanteert Verkeersschool Schuringa altijd gelijke behandeling als uitgangspunt. Daarnaast is er vrijheid van vereniging en collectieve arbeidsonderhandelingen en hebben medewerkers het recht om deel te nemen in (collectieve) onderhandelingen gericht op het bereiken van overeenstemming over arbeidsvoorwaarden. Verkeersschool Schuringa laat zich aanvullend niet in met kinderarbeid en/of gedwongen of verplichte arbeid. Verkeersschool Schuringa garandeert dat arbeid door hun werknemers berust op vrijwillige afspraak en dat er geen gedwongen arbeid plaatsvindt. Wij verplichten medewerkers nooit om door de overheid uitgegeven identificatiepapieren, paspoorten of werkvergunningen af te staan als voorwaarde voor werk.
  • De bij Verkeersschool Schuringa werkzame medewerkers hanteren alle voorgeschreven rusttijden voor instructeurs
  • Er is regelmatig werkoverleg, waarbij de inbreng van medewerkers gewaardeerd en waar mogelijk actief geïmplementeerd wordt Qua arbeidsomstandigheden geldt voor verkeersschool Schuringa het volgende.

   Verkeersschool Schuringa ziet er op toe:

   • dat alle werkomstandigheden (ook bij hun toeleveranciers), inclusief compensatie, arbeidstijd, vrije dagen, verlof en vakanties, in overeenstemming zijn met de van toepassing zijnde wetten en voorschriften, cao-bepalingen en industrienormen;
   • dat een veilige en gezonde werkplek beschikbaar is voor hun medewerkers (en medewerkers van hun toeleveranciers).

   Alle medewerkers hebben toegang tot relevante gezondheids- en veiligheidsinformatie, training en uitrusting.

 2. Persoonsgegevens zijn sinds de AVG-wetgeving van 2018 een niet te missen thema, waar Verkeersschool Schuringa een pro-actieve houding voor inneemt.
   • Er is een verwerkersovereenkomst opgezet met de hostingpartij van de website. Hierin staat wie de gegevensverwerker is en waar, hoe lang en door wie de persoonsgegevens bewaard worden.

3. Verkeersschool Schuringa zet zich in voor het beschermen en verbeteren van het milieu. We voldoen minimaal aan alle toepasselijke milieuwetten, regelgeving en normen.

   • Verkeersschool Schuringa verbetert de milieuprestaties van de organisatie door het wagenpark regelmatig te updaten met voertuigen die een lagere CO2-footprint hebben. Een actueel overzicht van onze voertuigen is op aanvraag altijd beschikbaar.
   • Er zijn door Verkeersschool Schuringa zonnepanelen geplaatst om de inzet van fossiele brandstoffen zoals bruinkool te kunnen verminderen en hiermee onze energievraag milieuvriendelijker te maken
   • Ons afval wordt actief gescheiden en de inzet van plastic verpakkingsmaterialen wordt waar mogelijk beperkt. Dit doen we bijvoorbeeld door de inzet van recyclebare, kartonnen koffiebekers
   • Er wordt toegezien op goede bedrijfshygiëne. Daarnaast wordt er voorzien in de toegang tot hygiëne bevorderende producten

4. Verkeersschool Schuringa doet zaken in overeenstemming met de hoogste ethische normen.

5. Op het gebied van communicatie zorgt Verkeersschool Schuringa ervoor dat zorgt er voor dat deze gedragscode en andere relevante informatie beschikbaar is voor werknemers in de taal van de medewerkers en leidinggevenden. Daarnaast zal Verkeersschool Schuringa, waar redelijkerwijs mogelijk, zijn toeleveranciers in de keten bevragen om aantoonbaar te voldoen aan de gedragscode

6. Verkeersschool Schuringa maakt aanvullend inzicht in de gestelde gedragscode op aanvraag beschikbaar.

 

Privacyverklaring t.b.v. AVG wet 2018

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Je zult deze net als je ouders/verzorgers voor akkoord moeten ondertekenen en aan ons toesturen.
Bijgewerkt op: 01-06-’18

Privacy beleid

Wij zijn een rijschool die rijlessen verzorgen aan leerlingen in de categorie B. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

Dat betekent bijvoorbeeld dat wij: duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.    
E-mail via: info@verkeersschoolschuringa.nl
Post via: Verkeersschool Schuringa Bovenburen 106 , 9675 HH Winschoten

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en websites laat je bepaalde gegevens bij ons achter wat persoonsgegevens kunnen zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze websites jij kiest te gebruiken.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • naam
 • bedrijfsgegevens
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • geslacht
 • IBAN informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een forumpost of een bericht in het contactformulier
 • inloggegevens
 • leeftijd
 • NAW-gegevens
 • telefoonnummer
Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt:

 • Om jou de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze websites en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de websites.
 • Om in jouw naam examens of diensten te boeken bij het CBR ten bate van het behalen van je rijbewijs.om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan.om je inschrijving te verwerken.
 • Om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.om jouw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat we je kunnen bereiken wanneer je iets gewonnen hebt en onze dienstverlening te kunnen verbeteren.om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via sociaal media, e-mail, per post of telefonisch.
 • Om onze websites te verbeteren.
Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen indien dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten, of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal betalingen in onze webshop en geven we je gegevens door aan de postbezorger om de bestelling bij jou te bezorgen. Wij delen onze gegevens met de boekhouder t.b.v onze administratie en met het CBR voor je examenaanvragen. Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht (bv de Belastingdienst).

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Minderjarigen

Als je 18 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze diensten en website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Je kunt je gegevens in zien en wijzingen. Hiertoe neem je contact met ons op via de bij jou bekende gegevens.  Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘Kopie ID’ app voor gebruiken.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring treed in werking op 25 mei 2018.

 •  Rijschool mag mijn NAW gegevens en BSN  met geboortedatum gebruiken voor examenaanvragen bij het CBR.
 • Rijschool bewaart mijn NAW gegevens t.b.v. de administratie voor de wettelijk geldende termijn.
 • Rijschool mag mijn foto gebruiken voor een geslaagd! Post op sociaal media  JA/NEE*
 • Rijschool mag mij toevoegen aan een groepsapp t.b.v relevante rijschool informatie op Whatsapp JA/NEE* 
  *Doorhalen wat niet van toepassing is 

Ik ga akkoord met het gebruik van mijn gegevens zoals hierboven beschreven en verklaar expliciet geen bezwaar te hebben tegen het gebruik van mijn foto en persoonsgegevens ten bate van het behalen van mijn rijbewijs.
    
Naam in blokletters:     

Handtekening: